บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด  Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd.  E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
| หน้าแรก | Travel | สินค้า | บริการ | ผลงาน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | สมัครงาน | สาระน่ารู้ | รวมlink |

ข้อควรรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
  New product หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
    1. Innovation
     หมายถึง ผลิตภัณฑ์นวตกรรมใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด
    2. Modified
    หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ โดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีความ
แปลกใหม่มากขึ้น
    3. Me-too
    หมายถึง ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ โดยการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่สำหรับบริษัท แต่เก่าในตลาด
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development process)
 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 6-2

รูปที่ 6-2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

  1. การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea generation)
        ในขั้นนี้เป็นการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น แบ่งออกเป็น 2 แหล่งด้วยกัน คือ
    (1) แหล่งภายในองค์กร ได้แก่
      พนักงานขาย (Salespersons) ถือเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D Specialists) เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) เป็นบุคคลที่ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของบริษัท จึงเป็นเหมือนผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
    (2) แหล่งภายนอกองค์กร ได้แก่
      ลูกค้า (Customers) ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทจะเสนอขายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
สมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Members) เป็นอีกแหล่งข้อมูล
หนึ่งที่ทราบถึงความต้องการของลูกค้า เช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
คู่แข่งขัน (Competitors) การเคลื่อนไหวทางการแข่งขัน รวมถึงกลยุทธ์ของคู่แข่ง
ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยบริษัทในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
  2. การประเมินและคัดเลือกแนวความคิด (Idea screening)
     หลังจากได้แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ก็จะต้องมีการนำแนวความคิดเหล่านั้นมา
ทำการประเมินถึงความเป็นไปได้ และคัดเลือกแนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด มาทำการพัฒนา
และทดสอบแนวความคิดต่อไป
  3. การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด (Concept development and testing)
      เมื่อได้แนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุดจากขั้นตอนที่สองแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการนำแนวความคิด
ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้นมาพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น และนำไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย เพื่อวัดความรู้สึกและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
   4. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy development)
       ในขั้นนี้เป็นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางการตลาด การทำ STP Marketing (การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนด
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์) และการออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4 P's)

 

  5. การวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ (Business analysis)
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย เช่น การคาดคะเนถึงความต้องการซื้อ ต้นทุนและผลกำไรที่จะได้รับ เป็นต้น
  6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development)
      เมื่อแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 5 ขั้นมาแล้ว ในขั้นนี้จะ
เป็นการพัฒนาแนวความคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

 

  7. การทดสอบตลาด (Market testing)
      ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่าย ควรมีการทดสอบตลาดก่อน โดยอาจจะทำในรูปของการ
วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในขอบเขตที่จำกัด หรือให้ผู้บริโภคทำการทดลองใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการวัดการยอมรับของลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ทราบถึงจุดดี จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
  8. การดำเนินธุรกิจ (Commercialization)
เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบตลาดแล้ว ในขั้นสุดท้ายก็จะเป็นการนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกวางจำหน่ายจริงตามแผนการตลาดที่ได้วางแผนเอาไว้ ขั้นนี้จึงเป็นขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (Introduction Stage) ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product life Cycle : PLC)

ที่มา http://classroom.hu.ac.th/courseware/Marketing/index26.html


บทความอื่นที่น่าสนใจ
 • ขายที่ดิน (หมู่บ้านวิชิตนคร) ซอย 39 ราคาถูก ถมที่แล้ว
 • รับทำป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • พระราชบัญญัติการเสียภาษีป้าย
 • ข้อควรรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
 • เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 • เทคนิคการทำป้ายไฟ LED(สำหรับเชียร์)
 • เทคนิคการออกแบบป้าย Banner ที่ถูกต้อง
 • การเช็คตลับหมึกและผงหมึกเบื้องต้น
 • เทคนิคการ write Label ลงแผ่น CD และ DVD
 • วิธีรักษาและการป้องกันการดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน
 • เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์
 • เคล็ดลับการประหยัดต้นทุนในงานพิมพ์
 • เราควรเลือกติดตั้งแท้งค์ปริ้นเตอร์(Printer)เมื่อไร
 • วิธีการถ่ายภาพบุคคลและภาพ Portrait ให้ออกมาสวยงาม
 • Difference between the RGB color VS CMYK
 • Preparing images for Inkjet Printing
 • อ่านบทความทั้งหมด  สินค้า/Prduct
  Travel
  ตรายาง/Rubber stamp
  งานพิมพ์
  ป้ายโฆษณาDisplay
  ป้ายตัวอักษรโลหะ
  Inkjet/อิงค์เจท
  เช่า/ขายชุดจีน
  ตัวอย่างแบบตรายาง
  รับงานแสดงรำจีน
  Printer/เครื่องพิมพ์
  Software/โปรแกรม
  รวมความรู้
  Tip Photoshop Design
  เทคนิคการติดสติกเกอร์
  เทคนิคการติดสติกเกอร์รถยนต์
  การติดสติกเกอร์ลงกระจก
  Joinus: สมัครงาน สมัครงาน
  สถานที่ท่องเที่ยว: กรุงเทพฯ เชียงใหม่
  Bangkok Chiangmai
  สินค้า: ตรายาง นามบัตร งานพิมพ์ ป้ายตู้ไฟ ป้ายโฆษณาDisplay บิลใบเสร็จ ตัดสติกเกอร์ Inkjet/อิงค์เจท เช่า/ขายชุดจีน รับงานแสดงรำจีน Printer/เครื่องพิมพ์ Software/โปรแกรม
  สินค้าราคาถูก: รับทำป้ายโฆษณา รับทำนามบัตร รับทำตรายาง รับพิมพ์สติกเกอร์ รับพิมพ์โบรชัวร์ รับพิมพ์เมนู อิงค์เจท/Inkjet ป้ายอักษรโลหะ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายตัวอักษรสังกะสี ป้ายตัวอักษรทองเหลือง ป้ายตัวอักษรLED ป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ ป้าย Display ป้าย POP ป้ายกัดกรด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ป้ายนีออนไลท์ สมัครงาน ตัวอย่างนามบัตร ตัวอย่างตัวอักษรสแตนเลส ตัวอย่างตัวอักษรสังกะสี ตัวอย่างตัวอักษรทองแดง ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ businesscards
  ความรู้: Tip Graphic Design สาระน่ารู้ เทคนิคการติดสติกเกอร์ การติดสติกเกอร์รถยนต์ การติดสติกเกอร์ลงกระจก เรียนภาษาจีน เรียนภาษาญี่ปุ่น Travel Guide In Thailand
  บริการจองที่พัก: ในประเทศ
  บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด ที่อยู่:1489 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
  Tel. 02-391-0154,02-392-3188 Fax. 0-2392-1180 Mobile:086-375-0005 Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd. Copyright © 2007-2010 thaisakolgp.com