บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด  Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd.  E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
| หน้าแรก | Travel | สินค้า | บริการ | ผลงาน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | สมัครงาน | สาระน่ารู้ | รวมlink |

มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่ถูกต้อง

หลักการพิมพ์

 • การพิมพ์ด้วย Word Processor และ DTP (Desktop Publishing)
  • กำหนดฟอนต์มาตรฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เป็นชุดเดียวกัน
   • ระบบที่ต่ำกว่า Windows Me ให้เลือกใช้ฟอนต์ AngsanaUPC
   • ระบบ Windows 2000/XP ให้เลือกใช้ฟอนต์ AngsanaNEW หรือ Tahoma
   • ระบบ Windows Vista ให้เลือกใช้ฟอนต์ Leelawadee
  • สร้างสไตล์ (Style) โดยกำหนด Heading1, Heading2, Heading3, Normal และ Body ให้เหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท และพิมพ์งานด้วย Style
  • ออกแบบแม่แบบงานพิมพ์ (Document Template) ให้เหมาะสมกับประเภทเอกสาร
  • ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัด แต่ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะตัดคำให้อัตโนม้ติ
  • การตัดคำก่อนจบบรรทัด ให้ใช้ปุ่ม Shift + Enter
  • การขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl + Enter
  • การใส่ช่องว่าง ให้ใช้เพียง 1 ช่อง
  • เครื่องหมายวรรคตอน ให้ศึกษาจากการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
 • การใช้อักขระไทยร่วมกับตัวเลข หรืออักขระในภาษาอื่น ให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง ก่อนและหลังตัวเลขหรืออักขระในภาษาอื่น ตัวอย่างเช่น กกก xxx กกก หรือ กกก 555 กกก
 • ในเอกสารภาษาอังกฤษ ในการแสดงตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า 20 ควรจะใช้คำในภาษาอังกฤษแทนตัวเลขนั้น เช่น I bought 5 pens for 20 baht. ควรเขียนเป็น I bought five pens for 20 baht. ตามหลักทั่วไปของการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี
 • ในเอกสารภาษาไทยควรจะใช้ตัวเลขเป็นเลขไทย
 • การใช้คำทับศัพท์ รายการคำที่มักเขียนผิด

เอกสาร

เครื่องหมายวรรคตอน

 • เอกสารภาษาไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  • นขลิขิต หรือวงเล็บ (…) วงเล็บเหลี่ยม […] และวงเล็บปีกกา {…} ควรเคาะแป้นเคาะวรรค เพื่อเว้นวรรค 1 ครั้งก่อนเปิดวงเล็บ และอีก 1 ครั้งหลังปิดวงเล็บ ส่วนข้อความภายในวงเล็บจะต้องติดกับเครื่องหมายวงเล็บเปิดและปิด ตัวอย่างเช่น xxx (yyy) xxx, xxx [yyy] xxx, xxx {yyy} xxx เป็นต้น
  • อัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูด ”…” และอัญประกาศเดี่ยว '…' ควรเคาะแป้นเคาะวรรค เพื่อเว้นวรรค 1ครั้ง ก่อนเปิดเครื่องหมายคำพูด และอีก 1 ครั้งหลังปิดเครื่องหมายคำพูด ส่วนข้อความภายในเครื่องหมายคำพูดจะต้องติดกับเครื่องหมายคำพูดเปิดและปิด ตัวอย่างเช่น xxx “yyy” xxx เป็นต้น
  • ไม้ยมก ๆ ต้องอยู่ติดกับข้อความหน้าเครื่องหมายไม้ยมก ส่วนข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมายไม้ยมกให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น xxxๆ yyy เป็นต้น
  • ไปยาลน้อย ฯ จุลภาคหรือจุดลูกน้ำ , ทวิภาคหรือจุดคู่ : อัฒภาคหรือจุดครึ่ง ; อัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจ ! ปรัศนีหรือเครื่องหมายคำถาม ? และวิภัชภาคหรืออภัชภาค :- ต้องอยู่ติดกับข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเครื่องหมายเหล่านี้ ส่วนข้อความที่อยู่ตามหลังเครื่องหมายเหล่านี้ จะต้องเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น xxxฯ yyy หรือ xxx, yyy หรือ xxx: yyy หรือ xxx; yyy หรือ xxx! yyy หรือ xxx? yyy หรือ xxx:- yyy ยกเว้นการใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นตัวเลขทุกสามหลัก ในจำนวนที่ประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่สี่หลักขึ้นไป ตัวอย่างเช่น 1,000 และ 1,000,000 เป็นต้น
  • ไปยาลใหญ่ ฯลฯ ควรเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง หน้าเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ส่วนใหญ่เครื่องหมายนี้จะแสดงท้ายประโยค ดังนั้นก่อนขึ้นประโยคใหม่ จึงต้องเคาะแป้นเคาะวรรค 2 ครั้งหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ตัวอย่างเช่น xxx ฯลฯ yyy
  • มหัพภาค . ควรอยู่ติดข้อความที่อยู่หน้าเครื่องหมายมหัพภาค และเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งหลังเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอย่างเช่น xxx. yyy ยกเว้นการใช้เครื่องหมายมหัพภาคเป็นจุดทศนิยมหรือประกอบชื่อของเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งของที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต ห้ามมีวรรคก่อนหรือหลังเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอย่างเช่น www.stks.or.th, webmaster@stks.or.th ถ้าข้อความนั้นมีการใส่เครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคไว้ติดกับเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ ตัวอย่างเช่น xxx (yyy). หรือ xxx “yyy”. เป็นต้น
  • ไข่ปลาหรือจุดไข่ปลา … ประกอบด้วยจุด 3 จุดเรียงติดกัน ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย และอาจอยู่ท้ายประโยคได้ ตัวอย่างเช่น xxx…yyy หรือ xxx… ในกรณีพิเศษที่เป็นชื่อร่างกฎหมายต่างๆ ซึ่งมักจะระบุช่องว่างหลังปีพุทธศักราช ให้เคาะแป้นเคาะวรรคหลังจุดของปีพุทธศักราช 1 ครั้ง ก่อนใส่เครื่องหมายไข่ปลา ตัวอย่างเช่น พ.ศ. … เป็นต้น
  • เสมอภาค = ควรเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งหรือมากกว่า 1 ครั้ง ก่อนและหลังเครื่องหมายเสมอภาค ขึ้นอยู่กับความสวยงาม ตัวอย่างเช่น 1+1 = 2
  • ทับ / ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น วว 5204/ว.1022
 • การใช้อักขระพิเศษอื่นๆ สำหรับเอกสารภาษาไทย จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  • เปอร์เซ็นต์ % และดอกจันทร์ * ให้อยู่ติดกับข้อความหน้าเครื่องหมายทั้งสองนี้ ส่วนหลังเครื่องหมายให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วตามด้วยข้อความ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งจบประโยค ให้เคาะแป้นเคาะวรรค 2 ครั้ง ตัวอย่างเช่น xxx% yyy หรือ xxx* yyy เป็นต้น
  • เครื่องหมาย @ # และ $ ให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งก่อนเครื่องหมาย ส่วนหลังเครื่องหมายไม่ต้องเคาะแป้นเคาะวรรค ตัวอย่างเช่น xxx @yyy หรือ xxx #yyy หรือ xxx $yyy ยกเว้นกรณีที่เป็นที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น webmaster@stks.or.th เป็นต้น
  • เครื่องหมาย - เมื่อใช้แทนคำว่า “ถึง” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น 22-25 มิถุนายน พ.ศ.2543 แต่ถ้าใช้แทนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และต้องการแสดงความชัดเจน ควรเคาะวรรค 1 ครั้งขึ้นไป ที่หน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น 100 - 1,000

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารอ้างอิง

 • ข้อแนะนำ​ใน​การพิมพ์​เอกสาร​. ​ทวีศักดิ์​ ​กออนันตกูล​, ​วันทนีย์​ ​พันธชาติ​, ​มณฑิกา​ ​บริบูรณ์​. สาร​ NECTEC 8,43(พ​.​ย​.-​ธ​.​ค​. 2544),7-19.

ที่มา http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=standard:document-format-guide 


บทความอื่นที่น่าสนใจ
 • ขายที่ดิน (หมู่บ้านวิชิตนคร) ซอย 39 ราคาถูก ถมที่แล้ว
 • รับทำป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • พระราชบัญญัติการเสียภาษีป้าย
 • ข้อควรรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
 • เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 • เทคนิคการทำป้ายไฟ LED(สำหรับเชียร์)
 • เทคนิคการออกแบบป้าย Banner ที่ถูกต้อง
 • การเช็คตลับหมึกและผงหมึกเบื้องต้น
 • เทคนิคการ write Label ลงแผ่น CD และ DVD
 • วิธีรักษาและการป้องกันการดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน
 • เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์
 • เคล็ดลับการประหยัดต้นทุนในงานพิมพ์
 • เราควรเลือกติดตั้งแท้งค์ปริ้นเตอร์(Printer)เมื่อไร
 • วิธีการถ่ายภาพบุคคลและภาพ Portrait ให้ออกมาสวยงาม
 • Difference between the RGB color VS CMYK
 • Preparing images for Inkjet Printing
 • อ่านบทความทั้งหมด  สินค้า/Prduct
  Travel
  ตรายาง/Rubber stamp
  งานพิมพ์
  ป้ายโฆษณาDisplay
  ป้ายตัวอักษรโลหะ
  Inkjet/อิงค์เจท
  เช่า/ขายชุดจีน
  ตัวอย่างแบบตรายาง
  รับงานแสดงรำจีน
  Printer/เครื่องพิมพ์
  Software/โปรแกรม
  รวมความรู้
  Tip Photoshop Design
  เทคนิคการติดสติกเกอร์
  เทคนิคการติดสติกเกอร์รถยนต์
  การติดสติกเกอร์ลงกระจก
  Joinus: สมัครงาน สมัครงาน
  สถานที่ท่องเที่ยว: กรุงเทพฯ เชียงใหม่
  Bangkok Chiangmai
  สินค้า: ตรายาง นามบัตร งานพิมพ์ ป้ายตู้ไฟ ป้ายโฆษณาDisplay บิลใบเสร็จ ตัดสติกเกอร์ Inkjet/อิงค์เจท เช่า/ขายชุดจีน รับงานแสดงรำจีน Printer/เครื่องพิมพ์ Software/โปรแกรม
  สินค้าราคาถูก: รับทำป้ายโฆษณา รับทำนามบัตร รับทำตรายาง รับพิมพ์สติกเกอร์ รับพิมพ์โบรชัวร์ รับพิมพ์เมนู อิงค์เจท/Inkjet ป้ายอักษรโลหะ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายตัวอักษรสังกะสี ป้ายตัวอักษรทองเหลือง ป้ายตัวอักษรLED ป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ ป้าย Display ป้าย POP ป้ายกัดกรด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ป้ายนีออนไลท์ สมัครงาน ตัวอย่างนามบัตร ตัวอย่างตัวอักษรสแตนเลส ตัวอย่างตัวอักษรสังกะสี ตัวอย่างตัวอักษรทองแดง ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ businesscards
  ความรู้: Tip Graphic Design สาระน่ารู้ เทคนิคการติดสติกเกอร์ การติดสติกเกอร์รถยนต์ การติดสติกเกอร์ลงกระจก เรียนภาษาจีน เรียนภาษาญี่ปุ่น Travel Guide In Thailand
  บริการจองที่พัก: ในประเทศ
  บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด ที่อยู่:1489 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
  Tel. 02-391-0154,02-392-3188 Fax. 0-2392-1180 Mobile:086-375-0005 Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd. Copyright © 2007-2010 thaisakolgp.com